فروش ملزومات دیگ بخار
یک دیگ بخار دارای تجهیزات و لوازم کنترلی مختلفی می باشد. مجهز بودن دیگ بخار به این تجهیزات و عملکرد صحیح آن ها، موجب کارکرد صحیح و ایمن دیگ بخار می گردد. وجود بسیاری از این تجهیزات ضروری بوده و در استاندارد ذکر گردیده است. بسته به ظرفیت و نوع دیگ بخار ممکن است نوع برخی از تجهیزات متفاوت باشد. این بازرگانی با تجربه ساخت دیگ بخار امروز مشاور شما در تهیه و تجهیز دستگاه شماست و این تجربه را بصورت رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد.