فروش ملزومات مبدل حرارتی
مبدل حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار، مولد بخار، کندانسور، اواپراتور، تبخیرکننده ها، برج خنک کن، پیش گرم کن فن کویل و ...کاربرد فراوان دارند